E-marketplace โลกของการซื้อขายยุคใหม่

การซื้อขายสินค้าในยุคปัจจุบันนั้น เริ่มนิยมหันมาซื้อขายกันผ่านทาง ออนไลน์กันมากขึ้น เพราะว่าสะดวกสบาย สั่งซื้อสินค้าผ่านอินเตอร์เน็ต จ่ายเงินผ่านอินเตอร์เน็ต แล้วมีคนมาส่งสินค้าถึงบ้าน อีกทั้งระบบต่างๆในประเทศไทยก็เริ่มเอื้ออำนวยให้การซื้อสินค้าออนไลน์นั้นสะดวกปลอดภัย รวดเร็ว มากขึ้นกว่าในอดีต ยกตัวอย่างเช่น เรื่องของสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่สมัยก่อนนั้นหลายพื้นที่อาจจะไม่สามารถเข้าถึงสัญญาณอินเตอร์เน็ตได้ แต่ว่าทุกวันนี้สัญญาณอินเตอร์เน็ตนั้นไปถึงเกือบทุกพื้นที่ของประเทศไทยแล้ว และราคาในการใช้บริการนั้นก็ถูกมากเมื่อเทียบกับในอดีตที่ผ่านมาอีกด้วย

เรื่องต่อมานั้นก็คือเรื่องของการจ่ายเงินที่สมัยก่อนการจ่ายเงินผ่านอินเตอร์เน็ตนั้นอาจจะเป็นเรื่องที่ยังไม่ได้รับความนิยมมากเท่าที่ควรเพราะคนยังไม่คุ้นเคย และกลัวในเรื่องของความปลอดภัย แต่ทุกวันนี้หลายธนาคารนั้นได้ทำการสร้างแอปขึ้นมาทำให้ผู้ใช้สามารถทำงานได้ง่ายขึ้น และความปลอดภัยของการทำธุรกรรมต่างก็มากขึ้นตามไปด้วยนั้นเอง

เรื่องของการขนส่งสินค้าที่เมื่อก่อนนั้นปัญหาเรื่องของการจัดส่งสินค้านั้นมีค่อนข้างมาก ทั้งสินค้าสูญหาย หรือว่าอาจจะใช้เวลานานในการส่งก็ทำให้คนไม่อยากที่จะสั่งซื้อสินค้าผ่านออนไลน์ แต่ทุกวันนี้มีเอกชนหลายๆเจ้าเข้ามาลงทุนในเรื่องนี้และเปิดให้บริการ ก็ทำให้บริการนั้นดีขึ้น และค่าใช้จ่ายก็ถูกลงตามไปด้วย

และนี้คือเหตุผลหลักที่ทำให้การซื้อขายสินค้าออนไลน์ รวมถึง E-marketplace นั้นได้รับความนิยมและจะได้รับความนิยมมากขึ้นไปอีกในอนาคตข้างหน้าอย่างแน่นอน

S7Group
Giving Forward